Ik werk niet met een wachtlijst.

De kittens zijn geen bandwerk, iedereen komt naar de wereld van zelfde mama/papa anders uit met zijn eigen karakter, gewoontes.

Vooral een klik vind ik het erg belangrijk.

Maar ik wil mensen, die belangstelling hebben in een kitten, op de hoogte houden, als er een poes bevallen is dan laat ik het weten, dit wil niet zeggen dat je er op kunt rekenen dat er een kitten voor je  beschikbaar zal zijn.

Het is bij ons niet dat wie het eerst komt ook het eerst maalt, ik kies zelf uit de geïnteresseerde de meest geschikte baasjes voor de kittens


Mensen die twee kittens van ons willen kopen hebben onze voorkeur en voorrang op mensen die er maar eentje willen.

Tot aan de verhuizing zijn de kittens mijn eigendom, ik kan de optie op elk moment afzeggen als ik denk dat dat het beste voor het kitten is. Bedankt voor uw begrijp.

 

Voorbeeld contract die best voorlezen  voor een kitten gaan reserveren:

 

CATTERY ELIT Scotch

 Raskatten:

Scottish fold& Straight& Highland& Brits


Naam fokker:  Tatiana

Cyriel Tangheplein 14,

8870 Izegem, Belgie
Tel: 0498/31 38 91 
Email: cattery.elitsar@gmail.com


Bewijs van reservering en aanbetaling voor het volgende kitten:

Kitten:
Moeder: 
Vader: 

De verkoopprijs van het kitten bedraagt €............., het kitten verlaat het nest wanneer het 11 tot 13 weken oud is, echter binnen twee weken nadat fokker de koper heeft benaderd dat deze kan worden opgehaald.

Het kitten is  ingeënt, gechipt, gecastreerd/gesteriliseerd,  driemaal ontwormd, i.b.v. een vaccinatieboekje en i.b.v. een stamboom. 
Wanneer koper wenst dat het kitten rabiës geënt wordt, kan dit tegen betaling van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten.
De aanbetaling bedraagt , deze is voldaan op .................. te Izegem, het restant zal worden betaald wanneer het kitten wordt opgehaald.

Ziet koper af van de koop, om welke reden dan ook, zal er geen restitutie van de aanbetaling plaats vinden, mocht verkoper de koop annuleren wordt de aanbetaling terug betaald aan koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te Izegem,

Naam koper:
Adres:
Woonplaats:
Land:
Tel.nr:
Handtekening koper:


Handtekening fokker:

 

CATTERY ELIT Scotch

 Raskatten:

Scottish fold& Straight& Highland& Brits

Naam:  Tatiana
Adres: Cyriel Tangheplein, 14
Woonplaats: 8870 Izegem, Belgie
tel. 0498/31 38 91

cattery.elitsar@gmail.com

De koper van het kitten/de kat, waarop dit contract betrekking heeft, verklaard middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract, dit contract is derhalve bindend.

Koper:
Adres:
telefoonnummer:

Naam kat/kitten:
Ras/kleur: 
vader: 
moeder: 
Geboren op:
Chipnummer: 
Stamboomnummer:

Fokker verklaard hierbij dat bovengenoemde kat/kitten op het moment van verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond is en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen. Voor zover bekend komen er in de lijn van de genoemde kat geen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid van de kat nadelig kunnen beïnvloeden. Indien de koper de genoemde kat/kitten opnieuw wenst te laten testen, moet dit gebeuren de eerstvolgende week na de overdracht. Dit geldt ook voor eventuele gezondheidsonderzoeken. Dergelijke testen en onderzoeken moeten worden gedaan door een erkende dierenarts. Mocht bij een dergelijk onderzoek blijken dat bovengenoemde kat op het moment van verkoop niet in goede gezondheid verkeerd, dan moet dat schriftelijk door de erkende dierenarts, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van gevonden ziekte(n) of afwijking(en) worden verklaard. Een dergelijke brief moet door de dierenarts worden ondertekend, alleen een stempel wordt niet geaccepteerd. Als bovengenoemde kat/kitten, na overdracht in aanraking komt met andere katten, kan de fokker niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tijdens onderzoek geconstateerde ziekten. Indien een dierenarts op bovenvermelde wijze verklaard dat bovengenoemde kat/kitten niet gezond is en ook niet in aanraking is geweest met andere katten, dan is koper gerechtigd bovengenoemde kat binnen 24 uur na onderzoek terug te brengen bij de fokker. Fokker zal het aankoopbedrag exclusief kosten terug betalen. Fokker behoud het recht het kitten door een tweede dierenarts te laten onderzoeken

De aansprakelijkheid van fokker voor eventuele gebreken, is beperkt tot terugname van de kat, dierenartskosten worden door fokker niet vergoed. Fokker zal met koper een schaderegeling treffen, wanneer blijkt dat het kitten binnen 6 maanden na aankoop zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend waren bij fokker en koper, virussen uitgesloten. Mocht het kitten binnen 6 maanden na aanschaf, komen te overlijden, dan moet dit door een erkende dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van de gevonden afwijkingen worden verklaard. Een dergelijke brief dient door de onderzoekende dierenarts met de hand te worden ondertekend. Koper verklaard dat hij/zij er alles aan zal doen om het welzijn van de genoemde kat te bevorderen. Dit houd minimaal in dat de genoemde kat/kitten:

*vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi,

*niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer,

*gezonde en gevarieerde kattenvoeding zal krijgen.

*indien nodig medische hulp zal krijgen,

Het kitten is  tweemaal geënt door fokker en volledig ontwormd.

Kittens verkocht aan liefhebbers zijn door de fokker reeds bij de dierenarts gecastreerd. 

Indien de koper door omstandigheden niet meer in staat is voor de kat te zorgen heeft de fokker het recht om met koper vervangend tehuis te zoeken of de kat terug te nemen. Wanneer U de kat terug brengt naar fokker, zal deze na herplaatsing bij derde het ontvangen bedrag voor de kat, minus € 5,= verblijfskosten per dag en eventuele dierenartskosten met U verrekenen.

U zal de kat niet zonder medeweten van de fokker verkopen of naar het asiel brengen. Kittens verkocht aan fokkers mogen onder geen beding ongecastreerd herplaatst of doorverkocht worden, bij ongecastreerde herplaatsing bent u de fokker € 1.000,= schuldig.
Bij iedere verhuizing brengt U de fokker hiervan op de hoogte.

Verkoopprijs kat/kitten: € ....., aanbetaling bedraagt €

De nieuwe eigenaar is volledig aansprakelijk voor de kat vanaf het moment van aanschaf.
Alle juridische kosten voortvloeiend uit overtreding tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en afspraken, komen voor rekening van de koper.

Handtekening fokker:
Handtekening koper:......................................

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te,
datum: